PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORECH COOKIES

Provozovatelem internetových stránek symbol4you.cz (dále jen „internetové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je společnost SYMBOL. Dolní Stropnice 52, 37401 Římov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 276003 (dále jen „SYMBOL“ nebo „my“).

SYMBOL klade velký důraz na ochranu soukromí všech návštěvníků a uživatelů internetových stránek a dbá na ochranu jejich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookies (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK JE VYUŽÍVÁME?

SYMBOL shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s vámi.

Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

Vyřízení Vaší objednávkyidentifikační údaje
kontaktní údaje
údaje o koupi
případně další poskytnuté údaje potřebné k vyřízení Vaší objednávkyuzavření a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Účel zpracování Kategorie zpracovávaných údajů Právní základ zpracování
Komunikace s Vámi identifikační a kontaktní údaje
další údaje v závislosti na požadavku zákazníka
náš oprávněný zájem na prodeji našeho zboží a zajištění spokojenosti našich klientů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Odběr novinek o plánovaných akcích, propagaci, našich produktech a službách (dále jen „Newsletter“) identifikační údaje
kontaktní údaje
případné další údaje specifikující zaměření Newsletterů
souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (v případě, že nejste naším zákazníkem)
oprávněný zájem spočívající v přímém marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (v případě, že jste naším zákazníkem)
Registrace identifikační údaje
registrační údaje
uzavření a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Koupě a následná administrace dárkových poukazů e-mailová adresa příjemce dárkového poukazu
případně jméno a příjmení příjemce
plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Archivace daňových a případně jiných dokladů týkající se plnění dle smlouvy údaje uvedené na daňových a účetních dokladech plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
Technické zabezpečení provozu internetových stránek a vyhodnocení využití našich stránek, zlepšení jejich obsahu, zákaznické podpory a uživatelské zkušenosti na internetových stránkách prostřednictvím cookies elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookies, typ prohlížeče) oprávněný zájem na funkčním provozu internetových stránek a zajištění lepšího zákaznického servisu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
Marketing a remarketing (profilování) prostřednictvím cookies elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookies) souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který se má za udělený nastavením Vašeho prohlížeče

Nemáte zákonem uloženou povinnost nám osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nebudeme schopni vyřídit Vaši objednávku, nemůže být uzavřena ani plněna smlouva mezi vámi a SYMBOL nemůžeme provést registraci ani zajistit informování o našich novinkách a ani nemůže dojít ke vzájemné komunikaci, popř. nebudeme schopni zajistit základní provoz internetových stránek. Pokud ke zpracovávání Vašich osobních údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi. Odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování, založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování Vašich osobních údajů:

  •  K účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené s SYMBOL.
  • K účelu dodržení našich právních povinností podle obecně závazných právních předpisů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti SYMBOL.
  • K účelu oprávněných zájmů SYMBOL budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného chráněného zájmu SYMBOL. Za účelem ochrany našich práv budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to konkrétně do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení.
  • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich údajů pro účely marketingu, budeme Vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracovávat do doby, než takový souhlas odvoláte.
  • Osobní údaje našich zákazníků budeme zpracovávat pro účely marketingu do doby, než vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním, nejdéle však po dobu 3 let od uzavření smlouvy.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, využívají naše internetové stránky soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Pokud se na naše webové stránky vrátíte, získáme pomocí cookies souborů informace o Vaší předchozí návštěvě a další informace, které si náš server uložil na Vašem počítači.

Dále používáme marketingové cookies, a to pro marketingové a remarketingové účely. Díky těmto cookies může docházet k Vašemu opakovanému oslovení coby návštěvníka webu na základě Vaší dřívější návštěvy a efektivnímu zaměření našich reklamních kampaní.

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookies na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookies zakázat. Pokud však ukládání souborů cookies zakážete, nebudete pravděpodobně moci využívat všechny funkce našich internetových stránek. Více informací naleznete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.

WIDGETY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A JINÝCH APLIKACÍ

Na našich internetových stránkách využíváme widgety sociálních sítí Facebook, Instagram a služby pro hostování videí YouTube. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností (viz odkazy výše). SYMBOL nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. KDO JSOU PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje budeme předávat orgánům veřejné moci, kterým jsme povinni předávat osobní údaje našich zákazníků podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci.

Vaše osobní údaje budeme dále předávat našim zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (může se jednat např. o poskytovatele IT či jiných služeb). Na žádost vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje. Na základě oprávněného zájmu SYMBOL můžeme předat Vaše osobní údaje dalším společnostem ve skupině SYMBOL, a to výhradně pro vnitřní administrativní účely. Na žádost vám rádi poskytneme aktuální seznam členů naší skupiny, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje.

Vaše identifikační osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich internetových stránek, nebudou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor. V případě předávání jiných než identifikačních osobních údajů do třetích zemí, přijmeme vhodné záruky k zajištění zpracování těchto údajů v souladu s Nařízením, zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek. Na Vaši žádost Vám rádi sdělíme, zda jsou Vaše neidentifikační osobní údaje předávány do třetích zemí.

SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Na našich internetových stránkách neprovádíme vědomé shromažďování osobních údajů od dětí. Pokud jste mladší 15 let a chcete nám prostřednictvím našich internetových stránek udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru našeho newsletteru), požádejte prosím Vaše rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než nám poskytnete nějaké osobní údaje. Bez takového schválení nejste oprávněni nám Vaše osobní údaje poskytnout.

ZABEZPEČENÍ SHROMÁŽDĚNÝCH ÚDAJŮ

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření.

Jiné internetové stránky

Toto prohlášení neplatí pro jiné internetové stránky, obchodní partnery ani pro jiné třetí strany, a to ani v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s naší internetovou stránkou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, prostudovali zásady ochrany osobních údajů a zásady užívání souborů cookies těchto stránek.

JAKÁ MÁTE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte celou řadu práv, včetně práva požadovat od SYMBOL přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů SYMBOL, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněných zájmů SYMBOL, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme tyto osobní údaje nadále zpracovávat. Vaše osobní údaje nicméně budou nadále zpracovávány v rámci tzv. blacklistu za účelem plnění zákonné povinnosti správce, která nám zakazuje marketingově oslovovat odhlášené adresáty.

Dále nás můžete požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracováváme v elektronické podobě. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně odstraníme závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VÁŠ KONTAKT PRO JAKÉKOLI DOTAZY

V otázkách zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@symbol4you.com .

ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ

Symbol4you si vyhrazuje právo toto prohlášení v případě potřeby upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze tohoto prohlášení budou vždy k dispozici na našich internetových stránkách.

Menu

Nastavení

Vytvořte bezplatný účet pro použití seznamů oblíbených.

Přihlásit se